Tjänstevillkor för kreditupplysningar gjorda på swecredit.se

En utförd kreditupplysning innebär att du genast får tillgång till den kreditscoring på dig själv som tillhandahålls av kreditupplysningsföretaget Business Check AB via Internetupplysningar i Sverige AB.

§ 1) Kreditupplysningen säljs av Internetupplysningar i Sverige AB, 556885-8780. Internetupplysningar i Sverige AB fungerar som återförsäljare för Business Check AB (Business Check AB har behörig tillstånd från datainspektionen). Att ange någon annans personnummer är falskt intygande och kan polisanmälas.

§ 2) Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler. Med Personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör Personupplysning kallas Företagsupplysning. Priset för tillgång till individuell kreditbedömning, vilket faktureras efter ca 14 dagar från Internetupplysningar i Sverige AB, är 249:- + Adm. avgift 50:- = 299 kr. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Det är inte tillåtet att söka kreditupplysning på andra personer än dig själv

§ 3) Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom avtal med Internetupplysningar i Sverige AB berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även personupplysningslagens, PUL, (SFS 1998:204) bestämmelser måste beaktas.

§ 4) I samband med att din beställning får du tillgång till din aktuella kreditscore (1-10). Vid försenad betalning uttages dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12 %. Vid betalningspåminnelse uttages den påminnelseavgift som vid tillfället gäller, f.n 50 SEK. Kunden faktureras i det namn som angetts via personnr.

§ 5) När du som privatperson utför ett köp genom internetupplysningar i Sverige AB går ditt köp under Distand- och hemförsäljningslagen (2005:59). Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om 1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, 2. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal, 3. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits, 4. en tidning eller en tidskrift, eller 5. vadhållning eller andra lotteritjänster. Genom att bekräfta dessa avtalsvillkor godkänner även beställaren att tjänsten påbörjar under ångerfristen och att beställaren avsäger sig ångerrätten.

§ 6) Begränsning av Business Checks ansvar. Det material som kunden får ta del av vid kreditupplysning är sammanställt från källor vilka Business Check vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Business Check kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Business Check påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Business Check svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande hän delse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Business Check som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Vad det i §6 sagts om Business Check ska gälla i sin helhet för Internetupplysningar i Sverige AB också.